موضوع از چی قرار است؟

انجمن FIVESTONES یک پلتفرم است برای برنامه ها و پروژه های متعدد و همین طور برای بهتر سازی زندگی کنارهمی بین مهاجرین و جامعه میزبان- با روشهای نوین، خلاق و موثر در سطح اروپا و جهان است.
شما هم با فرهنگ های مختلف، گذشته و آینده، زبانهای مختلف سرو کار دارید و می خواهید در همین راستا کار کنید؟

می توانید عضو شوید!
کار انجمن FIVESTONES برای شما هم مهم است و دوست دارید ما را یا از یکی از پروژه ها و برنامه هایش حمایت کنید؟ ما آسان، شفاف و مسولانه کار می کنیم.

ما را حمایت کنید!