I.D.E.A – هم‌آمیزی یا ادغام از طریق کار

کار دارای کدام ارزش های اجتماعی و فردی در اتریش می باشد؟ دراین رابطه تفاوت های فرهنگی و حقوقی در تناسب با کشور های مثل افغانستان در کجا قرار دارد؟ افرادی از افغانستان که با تحصیلات خوب موفقانه وارد دنیای کاری در اتریش شده اند، ورکشاپ های آموزشی را برای هموطنان شان در گروه های مختلف سنی و جنسیتی مدیریت می کنند و روی یک طرح برای حضور موفق در روش زندگی و کار در اتریش فعالیت می کنند.

ویژگی

این کارگاه های آموزشی فشرده و از قبل خوب آماده شده به زبان مادری اشتراک کنندده گان برگزار می شود. برای همه این شانس داده می شود که در مورد نوع نگاه شان نسبت به کار و زندگی شخصی، عمیق فکر کنند، زیر سوال قرار دهند، باز اندیشی کنند و بیان بدارند.

از آنجا که کار بسیار بیشتر از یک کار است. از آنجا که گفتمان بدین معنی است که با یکدیگر صحبت کنیم، نه در مورد یکدیگر.

 

معرفی I.D.E.A. کنفرانس پایانی

در پایان کارگاه های آموزشی کنفرانس بزرگی برگزار خواهد شد که در آن نمایندگان کارفرماهای بزرگ نه فقط انتظارات شان را بلکه قسمتی از تجارب قبلی شان را برای شرکت کننده گان در سمینار منتقل کرده بتوانند. همچنان شرکت کننده گان کارگاه های آموزشی می تواند نتایج بحث های طولانی شان را برای حاظرین ارایه کنند و با کارفرماهای مقدور وارد بحث های مستقیم شوند.
بخاطری که کار چیزی بیشتر از داشتن یک مصروفیت است. بخاطری که دیالوگ به معنی با هم صحبت کردن است، نه به معنی در باره هم صحبت کردن.
ارتباط:

جلسات تیم هر یکشنبه ها

Die KLEINE ZEITUNG writes about FIVESTONES

I.D.E.A. at the Fachkräfteforum der WKO Steiermark

معصومه ریگل
تلفن: 069919016833

 
Masomah Regl

با من تماس بگیرید: I.D.E.A – ادغام از طریق انجام کار

 
[contact-form-7 404 "Not Found"]