feeding the good wolf

می گویند که در وجود هر انسانی در طول عمرش دو تا گرگ برای مسلط شدن بر دگیری مبارزه می کنند.
یکی از این گرگ ها بد/مضر است: آن نفرت، خشم، حسادت، درد، حرص و آز، قهر و غم و اندوه است.
دیگری گرگ خوب است: آن عشق، شادی، صلح، شادابی، فروتنی، حسن نیت و فروتنی است.
پس کدام یکی از این گرگ ها برنده می شود و مسیر زندگی ما را رقم می زند.
برنده گرگی است که ما آن را تغزیه می کنیم.
ما دوست داریم گرگ خوب را تغزیه کنیم، تا قویتر شده و بیشتر و بیشتر در معرض دید قرار گیرد.

Teile diesen Beitrag!