به FIVESTONES خوش آمدید!

NOTE!
Our servers forgot the data. Therefore, the website is currently reset to status: 2019.

We are working on updates to make the languages etc. work again.

FIVESTONES asks for your support!
In order for us to be able to continue the projects carried out on a voluntary basis, we need your help. Donations for the FIVESTONES platform in general or for individual projects are gratefully accepted.

Account details: Steiermärkische Bank
IBAN: AT13 2081 5000 4258 6685

 Thank You! 


در مورد انجمن FIVESTONES

نام FIVESTONES برگرفته از یک “بازی مهارت” با پنج سنگ و در عین حال محبوب نزد اطفال در افغانستان است. نام انجمن با استواری روی توانایی، با خلاقیت و مهارت می خواهد از کمترین امکان/وسیله چیزی با ارزشی را بوجود بیاورد. در عین حال این پنج سنگ نمادهای اصلی ارزش های پایه ای انجمن: مدارا، خلاقیت، همدلی، تعهد و اعتبار هستند.
این پلتفرم خود را متعهد به حمایت از ادغام مهاجران در جامعه ای اتریشی/اروپایی دانسته و روی روابط کیفی با دیگران بیشترین ارزش را قایل است. در این راستا انجمن تلاش دارد تا ظرفیت های موجود در جامعه مهاجر را کشف و استفاده کرده و آنها را در شبکه ها، یک جا ساخته و برای رفاه عمومی در دسترس قرار دهد. از طریق استفاده از پتانسیل های تاحال پنهان تلاش خواهد شد، در محل خلق ارزش نموده و هریک ناحیه را توان مند سازیم. پیش از همه فرصت برای انسان های با پس زمینه مهاجرتی از طریق سازماندهی/برگزاری برنامه ها، ورک شاپ ها و کنفرانس ها فراهم می شود تا که دانش و تجربه شان را با رابطه با زندگی چندفرهنگی، انتگراسیون و کارهای مسالمت آمیز با دیگران شریک سازند. همزمان این پلتفرم از طریق همیاری و همین طور به عنوان یک نهاد مرکزی در دیاسپورای افغانی-اتریشی عمل کرده، پروژه جدید راه اندازی، طرح، برنامه ریزی و هماهنگ می کند.

این پلت فرم، خود را متعهد به حمایت از ادغام مهاجران در جامعه اتریش / اروپا و دادن اهمیت به ارتباطات کیفی با دیگران می کند. در این راستا، این پلت فرم تلاش می کند تا منابع موجود در جمعیت را کشف کند، از آنها استفاده کند و آنها را در شبکه ها به هم پیوند دهد تا بتوانند آنها را به طور کلی به خوبی به اشتراک بگذارند. با استفاده از پتانسیل پنهان که قبلا پنهان شده است، این تلاش برای ایجاد ارزش افزوده محلی و تقویت مناطق فردی است. با سازماندهی رویدادها، کارگاه ها و کنفرانس ها، همه افرادی که دارای پس زمینه مهاجر هستند و مایلند دانش و تجربه خود را در زمینه چند فرهنگی، ادغام و کار صلح به اشتراک بگذارند، به وقت و فضا داده می شود. در عین حال، از طریق تمایل به همکاری، این پلت فرم همچنین به عنوان یک نهاد مرکزی در دیاسپورۀ افغانستان-اتریش عمل می کند، ابتکار، طراحی، سازماندهی و هماهنگ کردن پروژه های جدید.feeding the good wolf

لوگوی انجمن با شماره پنج با خط فارسی/عربی و با پس زمینه رنگارنگ تزین شده است. شماره پنج با خط فارسی/عربی شبینه قلب معکوس بوده و نشان از عشق و علاقه است که با آن پروژه های انجمن FIVESTONES انجام خواهد شد. پنج رنگ مختلف روی پس زمینه؛ نماد ارزش های اصلی انجمن FIVESTONES: تحمل، خلاقیت، تعهد، اعتبار و همدلی است.

Teile diesen Beitrag!

feeding the good wolf

می گویند که در وجود هر انسانی در طول عمرش دو تا گرگ برای مسلط شدن بر دگیری مبارزه می کنند.
یکی از این گرگ ها بد/مضر است: آن نفرت، خشم، حسادت، درد، حرص و آز، قهر و غم و اندوه است.
دیگری گرگ خوب است: آن عشق، شادی، صلح، شادابی، فروتنی، حسن نیت و فروتنی است.
پس کدام یکی از این گرگ ها برنده می شود و مسیر زندگی ما را رقم می زند.
برنده گرگی است که ما آن را تغزیه می کنیم.
ما دوست داریم گرگ خوب را تغزیه کنیم، تا قویتر شده و بیشتر و بیشتر در معرض دید قرار گیرد.