لوگوی انجمن

لوگوی انجمن با شماره پنج با خط فارسی/عربی و با پس زمینه رنگارنگ تزین شده است. شماره پنج با خط فارسی/عربی شبینه قلب معکوس بوده و نشان از عشق و علاقه است که با آن پروژه های انجمن FIVESTONES انجام خواهد شد. پنج رنگ مختلف روی پس زمینه؛ نماد ارزش های اصلی انجمن FIVESTONES: تحمل، خلاقیت، تعهد، اعتبار و همدلی است.

Teile diesen Beitrag!