I.D.E.A – هم‌آمیزی یا ادغام از طریق کار

کار دارای کدام ارزش های اجتماعی و فردی در اتریش می باشد؟ دراین رابطه تفاوت های فرهنگی و حقوقی در تناسب با کشور های مثل افغانستان در کجا قرار دارد؟ افرادی از افغانستان که با تحصیلات خوب موفقانه وارد دنیای کاری در اتریش شده اند، ورکشاپ های آموزشی را برای هموطنان شان در گروه های مختلف سنی و جنسیتی مدیریت می کنند و روی یک طرح برای حضور موفق در روش زندگی و کار در اتریش فعالیت می کنند.

ادامه خواندن “I.D.E.A – هم‌آمیزی یا ادغام از طریق کار”