KATIB کتابخانه فارسی کاتب

Katib-Logo

در همکاری با سازمان UniT و دانشگاه خاموش (Silent University) و تلاش دو دانشجوی افغانستانی اولین کتابخانه فارسی در اتریش توانست راه اندازی شود. کتاب ها این کتابخانه که از کشور ایران آورده شده اند، متشکل از مجموعه کتاب های شعر، کتابها های تاریخ عمومی، کتاب های اطفال و رمان هستند. جدای از این، کتابخانه فارسی کاتب داری کتاب های موضوعی، کتاب های تاریخ در مورد ملیت هزاره، همین طور کتاب های به زبان پشتو و کتاب های در مورد افغانستان به زبان های آلمانی و انگلیسی است.

Continue reading “KATIB کتابخانه فارسی کاتب”