در مورد انجمن FIVESTONES

نام FIVESTONES برگرفته از یک “بازی مهارت” با پنج سنگ و در عین حال محبوب نزد اطفال در افغانستان است. نام انجمن با استواری روی توانایی، با خلاقیت و مهارت می خواهد از کمترین امکان/وسیله چیزی با ارزشی را بوجود بیاورد. در عین حال این پنج سنگ نمادهای اصلی ارزش های پایه ای انجمن: مدارا، خلاقیت، همدلی، تعهد و اعتبار هستند.
این پلتفرم خود را متعهد به حمایت از ادغام مهاجران در جامعه ای اتریشی/اروپایی دانسته و روی روابط کیفی با دیگران بیشترین ارزش را قایل است. در این راستا انجمن تلاش دارد تا ظرفیت های موجود در جامعه مهاجر را کشف و استفاده کرده و آنها را در شبکه ها، یک جا ساخته و برای رفاه عمومی در دسترس قرار دهد. از طریق استفاده از پتانسیل های تاحال پنهان تلاش خواهد شد، در محل خلق ارزش نموده و هریک ناحیه را توان مند سازیم. پیش از همه فرصت برای انسان های با پس زمینه مهاجرتی از طریق سازماندهی/برگزاری برنامه ها، ورک شاپ ها و کنفرانس ها فراهم می شود تا که دانش و تجربه شان را با رابطه با زندگی چندفرهنگی، انتگراسیون و کارهای مسالمت آمیز با دیگران شریک سازند. همزمان این پلتفرم از طریق همیاری و همین طور به عنوان یک نهاد مرکزی در دیاسپورای افغانی-اتریشی عمل کرده، پروژه جدید راه اندازی، طرح، برنامه ریزی و هماهنگ می کند.

این پلت فرم، خود را متعهد به حمایت از ادغام مهاجران در جامعه اتریش / اروپا و دادن اهمیت به ارتباطات کیفی با دیگران می کند. در این راستا، این پلت فرم تلاش می کند تا منابع موجود در جمعیت را کشف کند، از آنها استفاده کند و آنها را در شبکه ها به هم پیوند دهد تا بتوانند آنها را به طور کلی به خوبی به اشتراک بگذارند. با استفاده از پتانسیل پنهان که قبلا پنهان شده است، این تلاش برای ایجاد ارزش افزوده محلی و تقویت مناطق فردی است. با سازماندهی رویدادها، کارگاه ها و کنفرانس ها، همه افرادی که دارای پس زمینه مهاجر هستند و مایلند دانش و تجربه خود را در زمینه چند فرهنگی، ادغام و کار صلح به اشتراک بگذارند، به وقت و فضا داده می شود. در عین حال، از طریق تمایل به همکاری، این پلت فرم همچنین به عنوان یک نهاد مرکزی در دیاسپورۀ افغانستان-اتریش عمل می کند، ابتکار، طراحی، سازماندهی و هماهنگ کردن پروژه های جدید.

 

feeding the good wolf

Legend has it that in every human being there is a lifelong battle for dominance between two wolves.

One is a bad wolf. It is hatred, rage, envy, pain, greed, arrogance, self-pitty.
The other is a good wolf: It is love, joy, peace, kindness, humility, goodwill, empathy.

Which wolf is going to win the battle and control our lives?

The winner will be the one we feed.

We want to feed the good wolf in us human beings, so it grows stronger and comes to light more and more.


 

the logo

The logo shows the number “5” in Arabic script on a colorful background. The Arabic five resembles a reversed heart symbol and represents the love with which the projects are implemented in FIVESTONES. The five different colors in the background symbolize the five core values of FIVESTONES: tolerance, creativity, commitment, authenticity and empathy.